Klintens histora från 1700-tal till 1900-tal

Symöte på Klinten 1927. (ur Astrid Karlssons fotoalbum)
Klintens gård 1888. Smedjan längst till vänster.

1700-tal

På 1730-talet ägdes "hemanet" Klinten av Per Clementsson som föddes 1716 och dog 1783. Han var gift med Anna Tolsdotter från Apelås på andra sidan sjön. Tillsammans hade de fem barn: Mareth, Clement, Thol, Ingrid och Jon.

Nästa generations ägare på Klinten blev sonen Clement som gifte sig med Elin Gunnarsdotter i Hulebacka (Hålbacka), De fick barnen Gunnel och Anders. Senare gifte sig Clement med Christina Hansdotter.

Sonen Anders Clementsson, född 1766, tog över gården och gifte sig med Anna Jonasdotter. De fick barnen Per, Jonas, Gunnar och Ingrid.

1800-tal

1819 gifte sig Jonas Andersson med Ingrid Andersdotter i Skövde. De fick barnen Carl, Lars, Anders och Elin. Jonas var torpare i Hästhagen under Prässebo innan han blev 1/4-ägare på Klinten. Yngste sonen Anders tog över som torpare i Hästhagen efter fadern.

På 1820-talet hette ägaren, smeden och självägaren Olof Andersson, gift med Ingrid Andersdotter i Kattunga. De flyttade från Drottninggärdet i Hålanda socken 1824 och fick barnen Anders, Tobias, Andreas, Annika och Olle.

På 1840-talet delades Klinten i två delar. 1/8-ägare blev sonen Carl Jonasson som gifte sig med Elin Andersson i St Kalfshult. De fick sonen Johan.

Den andra delen blev broderns, 1/8-ägaren Lars Jonasson, som gifte sig med Annika Olofsdotter från Romeled. De flyttade till Locktorp Östergård 1846. De fick två döttrar: Johanna och Augusta. 

1843 bröts släktledet på Klinten. Den nya 1/8-ägaren hette Anders Larsson, född 1810, gift med Cajsa Andersdotter. De fick barnen August och Lorents.
1851 gifte sig Anders med Kerstin Persdotter från Åsbräcka. De flyttade till Tunge Brehult 1851 och fick barnet Hedda Christina.

1849 flyttade  Olof Anderssons son Anders Olofsson från Rödjan till Klinten. Han var gift med Annika Andersdotter från Rödjan. De fick dottern Johanna. När Anders dog flyttade änkan Annika och dottern Johanna till Stubbetorp 1858. Därefter finns ingen självägare noterad.

Under Klinten fanns också en undantagsstuga och där bodde änkan efter 1/4-ägaren Jonas Andersson; Ingrid Andersdotter i Skövde. Hon flyttade in 1846. Han hade en dotter, Elin Jonasdotter. Stugan finns inte kvar med platsen kallas idag för "Mörkas".

Nästa ägare blev Anders Olofsson i Hålanda som gifte sig med Ellika Larsdotter och fick de nio barnen Inga Sophia, Lorents, Anna Christina, Olof Gustaf, Augusta, Alfred, Albert, Oskar Albin och Carl Fredrik.

Omkring 1890 överlät Anders gården till sonen och 1/4-ägaren Olof Gustaf Andersson som gifte sig med Maria Larsdotter i Skaven. De fick dottern Olivia Agda.

Olivia Agda Andersson, född 1890, ärvde gården av efter sina föräldrar.

 

År 1880 omfattade Klinten 35 hektar, 7 åker och 28 skog mm. Bostadshus innehöll 3 rum och "kök i hall". Ladugården byggdes 1929 för tre hästar och 8 nötkreatur. Ytterligare ett jordbruk fanns under Klinten där ägaren kallades självägare.

En "vattentornsledare" vid Bergslagernas Järnväg bodde också under Klinten.

1900-tal

Den siste som bodde på Klinten innan det första boningshuset revs på 1910-talet var Johan Karlsson som gifte sig med Johanna Johansdotter. De flyttade till Rompetorp 1903 och fick 10 barn: Frans Evald, Karl Albin, Anna Josefina, Nils Ivar, Johan Arvid, Hedvig Augusta, Erik Birger, Erik Adolf, Elina Helena och Hanna Maria. Johan kallades "Pumparn".

Ägare 1950 var Rickard och Tekla Andersson. Olle och Lillemor Randén köpte Klintens gård av dem 1969, renoverade och byggde om under ett år, och flyttade in med barnen Carolina och mig (Jessica) 1970.

 

 

Lagfart från 1842 "Uti? Domar och Nämnd uti Ahle Härad Göre Vetterligt: att år ett tusende åtta hundrade och på det fyrtioandra den första dagen af Mars månad då Vi med nämnde Härad höllo allmänt Ting uti Kattleberg söktes hos Oss, i sittande Rätt, fasta å ett åttondedels mantal krono"ställe"? Klinten, som Anders Olofsson köpt av Carl Jonasson för femhundrade fyrtiosex Riksdaler...(resten av meningen kan jag inte tolka) Och emedan uppud på denna egendom blifvit meddelade den 9de mars , den 9de augusti och den 14de december ....år samt kungörelse om lagfarten varit å Rättens dörr anslagen och på Predikstolarne i Häradets kyrkor uppläst: ty och enär något klander, inom den nu mera förflutna laga ståndstiden, ej försports, pröfvade Härads-Rätten rättvist genom detta öppna Bref förklara, det skulle ofvanmälte Anders Olofsson uti sin erhållna äganderätt till förrberörde egendom tillgodonjuta den säkerhet, som med lag och laga stagdar om fasta å jord är förenlig"
Klintens inägor och betesmark 1888.

Ahle Härads-Rätt gör veterligt...

 ... att jemlikt Kongl. Förordningen den 16 juni 1875, lagfast i dag, under No: 23 i Protokollet blifvit beviljad å ett fjerdedels hemman kronoskatte Klinten, i Ahle-Skövde socken beläget, fam. Olof Gustaf Andersson och hans hustru Maria Larson enligt köpebref den 2. Mars 1888. för Sextusen trehundra kronor och mot vilkor om undantag köpt af den förres fader Anders Olofson.  

 

 

Här ärver Maria 1/8 dels Klinten efter sin man Olof Gustaf 1922

"Lagfartsbevis Alle häradsrätt
gör veterligt, att jämlikt förordningen den 16 juni 1875 lagfart idag, under paragraf 21 i protokollet, blivit beviljad å 1/8 mt, Klinten N:o 1 1/8 mt av Rn 1 i Ale-Skövde socken får Maria Andersson, född Larsdotter, vilken enligt arvskifte den 9 januari 1922 bekommit nämndo hemmansdel i giftorätt efter sin man Olof Gustaf Andersson i Älfängen den 26 januari 1922. På häradsrättens vägnar"

Arne Karlsson som byggde om Klinten 1969-1970.

Läs om: "Så föds en flotte" (lite längre ner på sidan)

 

"Flotten"